Strona główna » Aktualności » MODERNIZACJA BUDYNKÓW „B”, „D”, „E” I POMIESZCZEŃ WRAZ Z DZIEDZIŃCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI

Z dumą informujemy, że Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi rozpoczyna realizację projektu:
„MODERNIZACJA BUDYNKÓW „B”, „D”, „E” I POMIESZCZEŃ WRAZ Z DZIEDZIŃCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI” Plac Wolności 14

możliwą dzięki uzyskaniu dofinansowania z
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Całkowity koszt realizacji: 21 702 564,00 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 17 272 300,00 zł

Dofinansowanie: 14 681 455,00 zł

w tym UE: 14 681 455,00 zł

Projekt otrzymał również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji: 2018-2020

Podpisanie umowy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi nastąpiło 15 grudnia 2017 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ul. Tymienieckiego 22G 

      

Celem strategicznym Projektu o wymiarze długofalowym jest:
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, a także efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego miasta dla osiągania korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze krajowym, regionalnym
i lokalnym.
Główny cel Projektu: Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i nadanie niezbędnych funkcjonalności wraz
z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.
Cele szczegółowe Projektu to:
a) Realizacja niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz roboty budowalne związane z poprawą i ochroną zabytkowego obiektu na cele kulturalno-edukacyjne;
b) Zakup sprzętu i wyposażenia pomieszczeń magazynu studyjnego przeznaczonych na działania edukacyjne i magazynowe oraz do działu konserwacji;
c) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne;
d) Zagwarantowanie pełnej dostępności budynku i wieloaspektowej oferty w nim prezentowanej dla osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem;
e) Wprowadzenie nowego, wzbogaconego programu działalności kulturalno-edukacyjnej;
f) Wzrost liczby uczestników ekspozycji i imprez muzealnych w Muzeum i wzrost poziomu uczestnictwa w programie edukacji kulturowej;
g) Powstrzymanie degradacji zabytkowego budynku i jego otoczenia oraz wynikająca z tego poprawa ładu przestrzennego dzielnicy Śródmieście w Łodzi.

Kluczowymi efektami realizacji Projektu będą:
1) Wzrost liczby osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – przewiduje się, że wartość docelowa wyniesie 3 395 osób w 2021 r. na zmodernizowanej infrastrukturze,
2) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – szacuje się, ze wzrost ten osiągnie 3 395 osób w 2021 r.
3) Wzrost poziomu zatrudnienia w Muzeum (planowane 3 nowe miejsca pracy po zakończeniu projektu) oraz poziomu przychodów w sektorze kultury oraz turystyki kulturowej (efekt istotny
z punktu widzenia całego sektora instytucji kultury);
4) W wyniku realizacji Projektu nastąpi przyrost powierzchni z przeznaczeniem na cele kulturowe
o 1 863,05 m2, o 183%.

Wizualizacje wykonane przez Biprowłók sp. z o.o.

Ilość wyświetleń: 1587