Wielokulturowy kompleks osadniczy w Dzierzgówku, stan. 1, pow. łowicki, woj. łódzkie

Strona główna » Aktualności » Wielokulturowy kompleks osadniczy w Dzierzgówku, stan. 1, pow. łowicki, woj. łódzkie

W 2020 roku Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zdobyło ministerialne dofinansowanie z MKiDN na opracowanie i wydanie drukiem pracy omawiającej wyniki badań przeprowadzonych w 2004 roku na wielokulturowym stanowisku 1 w miejscowości Dzierzgówek, gm. Nieborów.

Po raz pierwszy w 2003 roku ekipa Fundacji Badań Archeologicznych pod kierunkiem B. Muzolfa prowadziła w tym rejonie badania powierzchniowo-sondażowe na projektowanym przebiegu autostrady A2, która przechodziła w bezpośrednim sąsiedztwie Dzierzgówka. Wynikiem powyższych prac było odkrycie cmentarzyska ciałopalnego z III-IV okresu epoki brązu, któremu towarzyszyła także osada. Wyeksplorowano wówczas 13 grobów popielnicowych i kilka obiektów osadowych.

Ponownie powrócono na to odkryte stanowisko w 2004 roku, wtedy to podjęto realizację gazociągu przesyłowego Łowicz – Skierniewice a badania na tej inwestycji realizowała również Fundacja Badań Archeologicznych im. Prof. Konrada Jażdżewskiego z Łodzi pod kierunkiem Błażeja Muzolfa (autora grantu).

Ostatecznie w wyniku tychże badań stwierdzono, że na badanym obszarze mamy do czynienia z kompleksem stanowisk archeologicznych o zróżnicowanej chronologii i charakterze, wyróżniając obok głównego poziomu z III-IV EB, wiązanego z osadnictwem środkowopolskiej grupy łużyckich pól popielnicowych (ok. 1200-900 l.p.n.e.), również pozostałości jeszcze starszego osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (z okresu neolitu około 3000 l.p.n.e.), kultury mierzanowickiej (ok. 1800-1700 l.p.n.e.) i kultury trzcinieckiej (ok. 1600-1400 l.pn.e.).

Obecnie w oparciu o uzyskany grant wyniki tych prac zostaną opublikowane i udostępnione społeczeństwu.          

Obecne opracowanie oprócz omówienia materiałów archeologicznych odkrytych na stanowisku Dzierzgówek 1, zawiera również szereg analiz specjalistycznych i nie przyjęłaby takiej postaci, gdyby nie dofinansowanie uzyskane z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie o dofinansowanie całego projektu pn. „Wielokulturowy kompleks osadniczy na stanowisku 1 w miejscowości Dzierzgówek, gm. Nieborów, po. Łowicz, złożono w 2019 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”.

 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu   Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art.  80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

 

 

 

  Dofinansowano z budżetu województwa łódzkiego.

Ilość wyświetleń: 123