Oferta pracy na stanowisko w Dziale inwestycji, zamówień publicznych i sprawozdawczości

Strona główna » BIP » Oferty pracy

 

 

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds kadr (stanowisko samodzielne) - termin składania aplikacji 22.01.2020r. 

oferta pracy (pdf)

 

WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nadesłanych ofert wybrano kandydata, który spełnił wskazane w rekrutacji wymagania. 

Kandydat nie wyraził zgody na opublikowanie danych osobowych w ramach zakończenia procedury rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds zamówień publicznych i administracji - termin składania aplikacji 17.01.2020r. rekrutacja przedłużona do 22.01.2020r (1/2 etatu)  do 9 lutego 2020r (stanowisko samodzielne)

 oferta pracy (pdf)

WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nadesłanych ofert wybrano kandydata, który spełnił wskazane w rekrutacji wymagania. 

Kandydat nie wyraził zgody na opublikowanie danych osobowych w ramach zakończenia procedury rekrutacji.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji - termin składania aplikacji 17.01.2020r. (3 etaty)

oferta pracy (pdf)

 WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nadesłanych ofert wybrano kandydatów, którzy spełnili wskazane w rekrutacji wymagania. 

Kandydaci nie wyrazili zgody na opublikowanie danych osobowych w ramach zakończenia procedury rekrutacji.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: kierowca - termin składania aplikacji 20.12.2019r.

oferta pracy (pdf)

  WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nadesłanych ofert wybrano kandydata, który spełnił wskazane w rekrutacji wymagania. 

Kandydat nie wyraził zgody na opublikowanie danych osobowych w ramach zakończenia procedury rekrutacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy - termin składania aplikacji 30.11.2019r.

oferta pracy (pdf) 

 

WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nadesłanych ofert wybrano kandydata, który spełnił wskazane w rekrutacji wymagania. 

Kandydat nie wyraził zgody na opublikowanie danych osobowych w ramach zakończenia procedury rekrutacji.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. sekretariatu - termin składania aplikacji 30.11.2019r.

oferta pracy (pdf) 

 

WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nadesłanych ofert wybrano kandydata, który spełnił wskazane w rekrutacji wymagania. 

Kandydat nie wyraził zgody na opublikowanie danych osobowych w ramach zakończenia procedury rekrutacji.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI 

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 995/19 z dn. 16 lipca 2019 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Plac Wolności 14, 91-415 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.12.2025 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 oraz 2019 r., poz. 115, poz. 730).

 


I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

 

1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie
określonym w pkt. V,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.12.2025 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

II. Dokumenty składane przez kandydata:

 

1) list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
2) kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
3) program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
4) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
6) oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

 

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

 

III. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

 

1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,
2) znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób,
4) doświadczenie w kierowaniu muzeum bądź inną instytucją kultury lub jednostką naukową,
5) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,
6) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

 

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

 

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:

 

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
3) przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
4) wydawanie zarządzeń,
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum,
6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
7) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego,
określonych odrębnymi przepisami.

 

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 20.08.2019 r.

 

W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

 

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 04.10.2019 r.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 

1) Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu;
2) Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3) Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursylub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;
4) Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
5) Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz o rozstrzygnięciu konkursu;
6) Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;
7) Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

 

Biuro podawcze Urzędu (Al. Piłsudskiego 8) jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/8978-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-muzeum-archeologicznego-i-etnograficznego-w-%C5%82odzi   

lub 

 http://www.maie.lodz.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-muzeum-archeologicznego-i-etnograficznego-w-lodzi/     

 

 WYNIK KONKURSU

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozostaje nierozstrzygnięty z uwagi na nie spełnienie przez żadnego z kandydatów kryterium dotyczącego wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym.

więcej informacji : https://bip.lodzkie.pl/nabory-kierownikow-jednostek-podleglych-3/item/9208-informacja-dotycz%C4%85ca-wynik%C3%B3w-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-muzeum-archeologicznego-i-etnograficznego-w-%C5%82odzi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko opiekun ekspozycji - termin składania aplikacji do 29.03.2019r. 

oferta pracy (pdf) 13.03.2019r.

 

WYNIKI:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.03.2019 upłynął termin składania ofert pracy na ww.stanowisko pracy.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nadesłanych ofert wybrano kandydatów, którzy spełnili wskazane w rekrutacji wymagania. 

Wybrani kandydaci nie wyrazili zgody na opublikowanie ich danych osobowych w ramach zakończenia procedury rekrutacji.

 


 

Szanowni Państwo,

 

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono kandydata - panią Idę Wojnarowską 

 

 

Pracownik ds. promocji i informacji  - Termin składania aplikacji: do 31.01.2018 r. 

 

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury

naboru w każdym terminie.

 

 oferta pracy (pdf) z dnia 16.01.2018 r. 

 


 Organizator odwołał rekrutację na stanowisko pracownik ds. księgowości i rozliczeń

 


 

 Termina składania aplikacji przedłużony do dnia 14.12.2017 r.


 

Aktualizacja oferty z dnia 06.11.2017 r.

 

Pracownik ds. księgowości i rozliczeń  - Termin składania aplikacji: do 30.11.2017 r.

 

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 

oferta pracy (pdf) z dnia 20.11.2017 r. 

 

 


 

 

Pracownik ds. księgowości i rozliczeń  - Termin składania aplikacji: do 17.11.2017 r.

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 

oferta pracy (pdf)   z dnia 06.11.2017 r. 


 

 

 

Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji - Termin składania aplikacji: do 17.02.2017r

oferta pracy (pdf) z dnia 7.02.2017r

 

 

Szanowni Państwo,

 

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Jednocześnie zawiadamiamy, iż w wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono kandydata: Panią Martę Panak.

 


 

 

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI, POZYSKIWANIA FUNDUSZY I REALIZACJI PROJEKTÓW Termin składania aplikacji: do 03.01.2017r

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Jednocześnie zawiadamiamy, iż w wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydata.

Oferta pracy na stanowisko w Dziale inwestycji, zamówień publicznych i sprawozdawczości

 


Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji - Termin składania aplikacji: do 23.01.2017r

Oferta pracy na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych i administracji

                                                  

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Jednocześnie zawiadamiamy, iż w wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydata.

Ilość wyświetleń: 9622
HISTORIA ZMIAN:
Utworzono dnia 2016-12-16 14:33:18 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-16 14:36:15 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-16 14:39:33 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-16 14:41:56 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-16 14:46:22 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-16 14:49:40 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-05 15:14:36 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-05 15:14:52 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-05 15:17:46 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-07 21:52:47 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-07 21:54:30 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-07 21:56:51 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-07 16:07:23 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-07 16:09:00 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-07 16:09:49 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-07 16:15:12 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-07 16:15:47 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-03-01 09:08:41 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-06 13:42:32 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-20 11:13:56 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-20 11:16:24 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-20 11:17:50 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-20 11:20:01 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-20 11:20:45 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-20 11:21:54 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-20 11:25:16 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-11-20 11:26:04 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-12-01 11:14:06 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-12-01 11:14:10 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-12-01 11:14:40 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-12-01 11:15:13 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-01-16 13:20:37 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-01-16 13:34:18 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-03-01 12:04:32 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-03-01 12:04:55 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-03-13 11:46:40 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-03-13 11:47:46 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-03-13 11:51:47 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-03-13 11:52:12 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-03-13 11:52:48 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-02 14:51:43 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-07-17 15:19:12 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-07-18 11:49:58 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-10-05 18:05:45 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-10-07 13:17:17 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-10-07 13:47:29 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-11-15 16:07:02 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-11-15 16:25:15 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-11-18 13:32:20 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-12-10 13:16:30 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-01-03 12:07:27 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-01-03 12:11:14 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-01-09 12:58:10 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-01-10 10:36:58 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-01-29 12:43:19 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-02-03 14:31:24 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-02-03 19:02:33 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-03-23 15:44:55 przez Joanna Łuczywek // Podgląd