Przetargi - Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą

Strona główna » BIP » Przetargi - Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą

POSTĘPOWANIA W 2019 ROKU

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

 

DZS.271.2.2019

Termin składania ofert 20 maja 2019 godz. 10:00 pok. 107 (sekretariat muzeum).

Termin składania ofert 11 czerwca 2019 godz. 10:00 pok. 107 (sekretariat muzeum).

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 11.07.2019 

Informacja z otwarcia ofert - 11.06.2019  

Dokumentacja geologiczna - 3.06.2019

Projekt budowlany - 3.06.2019

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 3 czerwca 2019 roku

Zmiana Ogłoszenia - 16 maja 2019 roku

Zmiana SIWZ - 16 maja 2019 roku

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 16 maja 2019 roku

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oswiad. pod.-wykluczenia

Załącznik nr 3 – oswiad.-warunki-udzialu

Załącznik nr 4 – zobowiazanie

Załącznik nr 5  – infor. o przyn. do grupy kap

Załącznik nr 6  – wykaz robót

Załącznik nr 7 -  wykaz osób

Załącznik nr 8 - wzór umowy 

DOKUMENTY FORMALNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, STWIOR, PRZEDMIARY

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na zadanie pn. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w okresie od 01.07.2019r do 30.06.2020r 

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, udzielane w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.)

Termin składania ofert 16 kwietnia 2019 godz. 10:00 pok. 107 (sekretariat muzeum)


UWAGA : Zmiana terminu składania ofert. Aktualny termin składania ofert 17 kwietnia 2019r godz. 10:00 pok. 107 (sekretariat muzeum) 

 

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert. Aktualny termin składania ofert 23 kwietnia 2019r godz. 12:00 pok. 107 (sekretariat muzeum

 

DZS.271.1.2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego (pdf) 17.06.2019r 

Informacja o wyniku postępowania (pdf) 21.05.2019r

Informacja z otwarcia ofert (pdf) 23.04. 2019r

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania) oraz modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu (pdf) 15.04.2019r

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania) oraz modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu (pdf) 11.04.2019r

ogłoszenie (pdf) 8.04.2019r

opis przedmiotu zamówienia dla cz.I (pdf) 8.04.2019

opis przedmiotu zamówienia dla cz.II (pdf) 8.04.2019

opis przedmiotu zamówienia dla cz.III (pdf) 8.04.2019

 załączniki (docx) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIA W 2018 ROKU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

DZS.271.12.2018

Unieważnienie postępowania (28.12.2018r)  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.11.2018r)

Informacja z otwarcia ofert (14.09.2018r)

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oswiad. pod.-wykluczenia

Załącznik nr 3 – oswiad.-warunki-udzialu

Załącznik nr 4 – zobowiazanie

Załącznik nr 5  – infor. o przyn. do grupy kap

Załącznik nr 6  – wykaz robót

Załącznik nr 7 -  wykaz osób

Załącznik nr 8 - wzór umowy 

DOKUMENTY FORMALNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, STWIOR, PRZEDMIARY

 


 

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

DZS.271.11.2018 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.10.2018r) 

Informacja z otwarcia ofert (13.09.2018r) 

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego (6.09.2018)

Zmiana Ogłoszenia

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oswiad. pod.-wykluczenia

Załącznik nr 3 – oswiad.-warunki-udzialu

Załącznik nr 4 – zobowiazanie

Załącznik nr 5  – infor. o przyn. do grupy kap

Załącznik nr 6  – wykaz robót

Załącznik nr 7 -  wykaz osób

Załącznik nr 8 - wzór umowy 

Dokumentacja projektowa

Przedmiary_ath.


 


 

Świadczenie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego (część I) oraz nadzoru autorskiego (część II) podczas realizacji projektu pn. „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”

 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej.

DZS.271.10.2018 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (02.10.2018r)  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (18.09.2018r.)  

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (23.08.2018r) 

Zminana ogłoszenia

Sprostowanie daty zakończenia zamówienia

Poprawiony Załącznik nr 7 Wzór umowy dla części I zamówienia

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5  – Wykaz usług 

Załącznik nr 6  – Wykaz osób dla części I zamówienia

Załącznik nr 6a – Wykaz osób dla części II zamówienia

Załącznik nr 7 -  Wzór umowy dla części I zamówienia

Załącznik nr 7a -  Wzór umowy dla części II zamówienia


 

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

DZS.271.9.2018

 

Unieważnienie postępowania z dnia 24.08.2018r  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 11.08.2018r)

Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu skladania ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oswiad. pod.-wykluczenia

Załącznik nr 3 – oswiad.-warunki-udzialu

Załącznik nr 4 – zobowiazanie

Załącznik nr 5  – infor. o przyn. do grupy kap

Załącznik nr 6  – wykaz robót

Załącznik nr 7 -  wykaz osób

Załącznik nr 8 - wzór umowy 

DOKUMENTY FORMALNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY, STWIOR, PRZEDMIARY

 


 


 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DZS.271.7.2018 ( 17.08.2018r )

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu z dnia 16.08.2018r 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 11.08.2018r) 

Zmiana SIWZ 3, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu skladania ofert 

Zmiana SIWZ 2

Poprawny Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zmiana SIWZ 

Ogłoszenie o zamówieniu zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Wniosek Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oswiad. pod.-wykluczenia

Załącznik nr 3 – oswiad.-warunki-udzialu

Załącznik nr 4 – zobowiazanie

Załącznik nr 5  – infor. o przyn. do grupy kap

Załącznik nr 6  – wykaz robót

Załącznik nr 7 -  wykaz osób

Załącznik nr 8 - wzór umowy 

Dokumentacja projektowa

Przedmiary_ath.

 


 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi nr 1

Przedmiary_ath.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oswiad. pod.-wykluczenia

Załącznik nr 3 – oswiad.-warunki-udzialu

Załącznik nr 4 – zobowiazanie

Załącznik nr 5  – infor. o przyn. do grupy kap

Załącznik nr 6  – wykaz robót

Załącznik nr 7 -  wykaz osób

Załącznik nr 8 - wzór umowy 

Dokumentacja projektowa

 


 

Świadczenie usługi zarządzania projektem pn. Tum – „Perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”,  w zakresie doradztwa prawnego i doradztwa finansowego, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej 

 

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja zapisów SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5  – Wykaz usług dla części I zamówienia

Załącznik nr 5a – Wykaz usług dla części II zamówienia

Załącznik nr 6  – Wykaz osób dla części I zamówienia

Załącznik nr 6a – Wykaz osób dla części II zamówienia

Załącznik nr 7 -  Wzór umowy dla części I zamówienia

Załącznik nr 7a -  Wzór umowy dla części II zamówienia

 

 

 


 

Świadczenie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji  projektu pn.  „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

 Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5  – Wykaz usług 

Załącznik nr 6  – Wykaz osób 

Załącznik nr 7 -  Wzór umowy 

 

 

 


 

 

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego 

 i Etnograficznego w Łodzi

 

DZS.271.3.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi nr 1 

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5  – Wykaz usług 

Załącznik nr 6  – Wykaz osób 

Załącznik nr 7 -  Wzór umowy dla części I zamówienia

Załącznik nr 7a -  Wzór umowy dla części II zamówienia

Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8a - Opis przedmiotu zamówienia 

 

 


 

Świadczenie usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inżyniera Projektu ( Część I) oraz w zakresie nadzoru inwestorskiego ( Część  II) podczas realizacji  projektu pn.  „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Informacja o unieważnieniu przetargu w Części II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5  – Wykaz usług dla części I zamówienia

Załącznik nr 6  – Wykaz osób dla części I zamówienia

Załącznik nr 6a – Wykaz osób dla części II zamówienia

Załącznik nr 7 -  Wzór umowy dla części I zamówienia

Załącznik nr 7a -  Wzór umowy dla części II zamówienia


 

Zarządzanie projektem pn.  „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” w zakresie doradztwa prawnego i doradztwa finansowego, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

Postępowanie nr DZS.271.1.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I zadania dotyczącej zarządzania projektem w zakresie doradztwa prawnego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zadania dotyczącej zarządzania projektem w zakresie doradztwa finansowego 

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty

Informacja o odrzuceniu oferty 

Informacja o ofertach złożonych w przetargu

 

Odpowiedzi na pytania nr 5 oraz zmiana Załącznika nr 1 do SWIZ

Modyfikacja 01.02.2018 Zał nr 1 do SIWZ formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania nr 4

 Odpowiedzi na pytania nr 3

 

Odpowiedzi na pytania nr 2 oraz zmiana załączników do SIWZ 6 i 6a

Modyfikacja 31.01.2018 Zał nr 6 do SIWZ wykaz osób

Modyfikacja 31.01.2018 Zał nr 6a do SIWZ wykaz osób

 

 Pytanie nr 1

Odpowiedź nr 1 

ogłoszenie (pdf)

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5  – Wykaz usług dla części I zamówienia

Załącznik nr 5a – Wykaz usług dla części II zamówienia

Załącznik nr 6  – Wykaz osób dla części I zamówienia

Załącznik nr 6a – Wykaz osób dla części II zamówienia

Załącznik nr 7 -  Wzór umowy dla części I zamówienia

Załącznik nr 7a -  Wzór umowy dla części II zamówienia

 

 

 


 

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 

Postepowanie nr 3/2017 - przetarg nieograniczony

ogłoszenie (pdf)

SIWZ (pdf) 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7  -  Wzór umowy dla części I 

Załącznik nr 7a - Wzór umowy dla części II

                                                                                       Załączniki nr 8  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I 

                                                                                       Załącznik nr 8a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II

                                                                                      Odpowiedzi na pytania do SIWZ (pdf) - 18.05.2017r

                                                                      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pdf) - 22.05.2017r

                                                                      UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT (pdf)

                                                                      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf) - 12.06.2017

 

 

 

 


 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane wraz z usługą pełnienia nadzoru auto0rskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.:„Modernizacja budynków i pomieszczeń Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi - budynki A i C ” Łódź, Plac Wolności 14.

 

Postępowanie nr: 2/2017

 

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)- 12.04.2017r

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf) - 12.04.2017

SIWZ (pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ (word)

załącznik nr 2 do SIWZ (word)

                                                                                   załącznik nr 3 do SIWZ (word)

                                                                                   załącznik nr 4 do SIWZ (word)

                                                                                   załącznik nr 5 do SIWZ (word)

                                                                                   załącznik nr 5a do SIWZ (word)

                                                                                   załącznik nr 6 do SIWZ (word)

                                                                                   załącznik nr 7 do SIWZ (pdf)

                                                                                   załącznik nr 8 do SIWZ (pdf)

                                                                                   załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia (zip/pdf)

                                                                                   Odpowiedź na pytanie wykonawcy (pdf) - 18.04.2017r

                                                                                   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pdf) - 24.04.2017r

                                                                                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF) - 17.05.2017r. 

 


 

 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2017 rok - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi


 

Niniejsze postępowanie jest o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyPzp

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.:„Modernizacja budynków i pomieszczeń Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” Plac Wolności 14.

Postępowanie nr: 1/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu - oczekuje na publikację (tymczasowy nr referencyjny 2017-007926 (17-023501-001)) (format PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane (wersja PDF)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - oczekuje na publikację (tymczasowy nr referencyjny 2017-009789 (17-029071-001))                                                                                   (format PDF) 

                                                                                   Sprostowanie ogłoszenia - opublikowane (wersja PDF) 

                                                                                   SIWZ (wersja PDF)

                                                                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. I - załącznik nr 9 do SIWZ (wersja PDF)

                                                                                  Załączniki do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz.I (wersja ZIP/PDF)

                                                                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. II - załącznik nr 10 do SIWZ (wersja PDF)

                                                                                  Załączniki do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz.II (wersja ZIP/PDF)

                                                                                  UMOWA - cz. I - załącznik nr 7 do SIWZ (wersja PDF)

                                                                                  UMOWA - cz. II - załącznik nr 8 do SIWZ (wersja PDF)

                                                                                  Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ (wersja PDF)

                                                                                  Załącznik nr 2 JEDZ do SIWZ (wersja WORD)

                                                                                  Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ (wersja WORD)

                                                                                  Sprostowanie do SIWZ (wersja PDF) z dnia 27.01.2017r

                                                                                   Odowiedzi na pytania do SIWZ - 31.01.2017r (wersja PDF)

                                                                                   Modyfikacja SIWZ - 31.01.2017r (wersja PDF)

                                                                          Modyfiacja umowy cz. I załącznika nr 7 - 31.01.2017r  (PDF)

                                                                          Modyfikacja umowy cz. II załącznik nr 8 - 31.01.2017r  (PDF)

                                                                          Modyfikacja Załącznik 5 i 5a do SIWZ -31.01.2017r (WORD)

                                                                          Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 3.02.2017r (PDF)

                                                                          Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 8.02.2017r (PDF)

                                                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF) - 27.02.2017r

                                                            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF) -17.03.2017r         

 

 

 

 

 

 


 

 Sz. P.

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2014r - Prawo Zamówień Publicznych a odpowiedź na zapytanie dot. szacowania wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Szacowanie wartości zamówienia jest ogłoszone w celu przygotowania się zamawiającego do zamówienia publicznego.


SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA dla projektu pod roboczym tytułem "Modernizacja budynków i pomieszczeń Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Plac Wolnosci 14

 

zaproszenie do szacowania wartości zamówienia (pdf) 

                                                                             załacznik cz. I (pdf)

                                                                             załacznik cz. II (pdf)

                                                                             koncepcja  (zip)

 

INFORMACJA Z SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 


 

 

Przetargi - Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych - Archiwalny

 

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

tj. Łódź, Plac Wolności 14 i Sierpów gm. Ozorków - od 01.07.2016r do 30.06.2017r

 

 Przetarg nieograniczony (art. 39- 46 ) o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

 

 

Dokumenty dotyczące postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

2. SIWZ z załącznikami

3. Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ - z dnia 30.05.2016r

4. Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ - sprostowanie odpowiedzi do wykonawców z dnia 30.05.2016r

5. Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ - z dnia 31.05.2016r

6. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - uzupelnienie odpowiedzi zamawiającego z dnia 31.05.2016r

7. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - z dnia 02.06.2016r

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

9. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

 


 

 

Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę pod nazwą:

Wykonanie usługi druku publikacji pod nazwą "Początki Łęczycy"- Archiwalny

 


 

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi tj. Plac Wolności 14 i Sierpów gm. Ozorków -  Archiwalny

Dokumenty dotyczące postępowania:

 

Ilość wyświetleń: 43125
HISTORIA ZMIAN:
Utworzono dnia 2016-02-29 13:40:30 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:41:12 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:44:29 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:46:43 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:47:24 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:49:21 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:52:19 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 14:22:47 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 14:23:13 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 14:25:28 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:42:22 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:44:50 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:45:28 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:46:21 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:46:46 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:47:06 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:47:24 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:47:37 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:48:18 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:48:43 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 11:49:01 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 12:49:56 przez Arkadiusz Gregorek // Podgląd
Zmieniono dnia 2016-12-30 18:46:20 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-03 10:37:15 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-04 21:15:17 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-04 21:17:52 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-18 10:45:25 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-18 13:27:17 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-18 13:35:53 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-20 14:35:38 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-23 14:02:07 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-23 14:07:30 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-23 14:08:29 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-23 14:09:32 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-23 14:09:56 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-23 14:10:44 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-23 14:11:11 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-23 14:23:05 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-25 11:16:14 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-25 11:17:28 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-25 11:18:09 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-25 11:19:43 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-26 10:21:16 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-27 12:04:14 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-27 14:35:28 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-27 14:37:20 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-27 14:38:48 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-31 15:04:09 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-01-31 15:07:07 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-01 09:39:51 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-03 13:55:34 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-09 11:34:41 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-11 17:51:06 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-02-27 13:24:44 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-03-17 14:42:27 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-03-17 14:43:20 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-03-17 14:44:16 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-04-12 13:58:56 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-04-12 14:06:56 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-04-12 14:31:51 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-04-12 14:59:30 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-04-12 15:00:25 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-04-18 14:32:42 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-04-24 11:45:42 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-12 12:40:35 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-12 12:41:21 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-12 12:41:45 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-12 12:42:05 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-12 12:42:31 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-12 12:43:07 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-17 12:15:52 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-17 12:17:17 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-17 12:19:41 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-18 13:35:02 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-22 13:19:20 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-05-23 10:05:16 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-06-12 13:55:51 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-06-12 13:57:09 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-01-24 12:57:35 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-01-24 12:59:59 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-01-29 13:12:36 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-01-31 11:01:03 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-01 13:29:19 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-01 19:23:05 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-01 19:23:26 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-01 19:23:48 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-01 19:28:15 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-02 08:27:41 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-06 11:25:42 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-08 14:26:17 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-19 14:12:13 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-02-21 12:50:19 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-03-09 09:10:38 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-03-12 14:42:11 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-03-12 14:45:31 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-03-12 14:46:01 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-03-20 15:02:46 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-03-26 14:54:43 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-04-12 13:26:52 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-04-24 08:59:12 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-14 13:51:48 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-14 13:57:10 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-22 10:41:58 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-22 11:52:37 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-22 11:55:01 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-22 12:54:21 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-22 14:31:54 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-23 12:33:34 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-23 12:37:17 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-23 12:38:01 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-23 13:09:19 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-23 13:19:24 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-24 11:44:27 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-25 13:09:37 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-25 13:10:22 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-25 13:12:08 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-05-30 11:10:37 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-05 12:49:56 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-05 15:21:02 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-11 14:11:30 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-13 12:01:19 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-20 10:01:39 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-29 13:02:23 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-29 13:26:11 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-29 13:47:45 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-06-29 13:47:53 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-02 14:18:13 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-09 14:07:23 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-09 14:55:01 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-16 11:16:04 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-16 14:27:21 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-18 12:40:07 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-24 12:14:56 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-24 12:23:24 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-03 10:42:55 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-06 13:17:45 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-06 13:19:05 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-06 13:21:15 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-06 13:22:07 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-06 14:01:47 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-08 10:00:53 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-09 11:26:00 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-10 09:46:01 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-10 09:48:21 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-10 09:53:49 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-11 13:25:05 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-11 13:27:01 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-11 14:10:01 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-11 14:14:18 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-13 11:30:39 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-16 12:43:12 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-16 12:44:40 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-17 12:53:14 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-23 11:55:05 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-23 11:56:35 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-24 10:37:07 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-28 11:41:06 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-28 11:41:14 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-28 11:54:31 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-29 09:17:14 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-29 11:19:42 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-29 12:54:13 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-09-06 14:01:25 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-09-13 11:49:57 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-09-13 11:51:07 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-09-13 12:05:24 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-09-13 12:06:49 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-09-14 12:00:18 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-09-18 14:09:50 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-10-02 11:47:36 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-10-19 13:25:10 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-11-08 13:07:31 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-11-08 13:10:25 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-11-08 13:10:54 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-11-08 13:26:43 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-12-28 14:23:38 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-03-12 11:37:29 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-08 12:03:58 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-08 12:08:10 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-08 12:08:39 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-09 10:47:48 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-11 12:20:42 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-11 12:21:23 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-11 12:22:06 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-15 15:31:14 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-23 15:11:15 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-29 11:02:01 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-04-29 11:05:14 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-05-16 13:59:32 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-05-21 12:00:25 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-06-03 15:39:36 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-06-11 13:03:03 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-06-11 13:04:19 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-06-11 13:21:37 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-06-17 14:22:00 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-07-11 12:26:14 przez Joanna Łuczywek // Podgląd