Dział Młodszej Epoki Kamienia

Strona główna » Działy » Zespół Działów Archeologicznych » Dział Młodszej Epoki Kamienia

Opiekę nad działem sprawują: 
dr Piotr Papiernik - kustosz, 
e-mail: piotr.papiernik@maie.lodz.pl (tel. 632 84 40 wew. 40) 
mgr Waldemar Stasiak - kustosz, 
e-mail: waldemar.stasiak@maie.lodz.pl (tel. 632 84 40 wew. 56)

W kręgu zainteresowania działu są badania nad  początkami i upowszechnieniem rolnictwa na ziemiach polskich. W przybliżeniu jest to okres od około 5300 do 2300 lat p.n.e. W zbiorach znajdują się  zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych przeprowadzonych głównie w Polsce Środkowej i na Kujawach. Do najważniejszych należą bogate zbiory z badań przedwojennych Profesora Konrada Jażdżewskiego, wieloletniego dyrektora Muzeum dotyczące najstarszych rolników na terenie Kujaw. Tematykę tą kontynuuje prof. dr hab. Ryszard Grygiel, obecny dyrektor Muzeum, który w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek  zbadał szereg osad i cmentarzysk kultury wstęgowej rytej oraz kultury lendzielskiej. Uzyskane wyniki są unikatowe nie tylko w skali całej Polski, ale należą do jednych z ciekawszych w Europie, m.in. dotyczące  najstarszej na ziemiach polskich osady obronnej oraz dobrze zachowanych grobów ludzkich wyposażonych w rzadkie  przedmioty miedziane, rogowe i kościane kultury lendzielskiej. Równie ciekawe są zbiory pochodzące z badań wykopaliskowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych, które upowszechniły rolnictwo na terenach Europy Środkowej. Problematykę tę rozpoczął również Profesor Konrad Jażdżewski, który rozpoznał monumentalne grobowce tych społeczności zlokalizowane na terenie Kujaw, m. in. w Wietrzychowicach i w Sarnowie. Badania nad początkami i rozwojem tej kultury są kontynuowane. Wśród ważnych odkryć należy wymienić m. in.: badania  prof. dr hab. Waldemar Chmielewskiego nad zagadnieniem grobowców kujawskich; dr Lidii Gabałówny i dr Henryka Wiklaka osad w Sarnowie, Radziejowie i Opatowicach, dr hab. prof. UR Andrzeja Pelisiaka dotyczących osadnictwa w dorzeczu Grabi (m. in. w Dobroniu) oraz dr hab. prof. UR Małgorzaty Rybickiej i dr Piotra Papiernika na terenie Pojezierza Gostynińskiego (m. in. w Annopolu). Obecnie tą problematyką zajmuje się dr Piotr Papiernik, który prowadzi  badania na terenie Kujaw. m. in. w rejonie Brześcia Kujawskiego i Wietrzychowic.
W ostatnim czasie ważnych odkryć dokonano również na terenie przebiegu autostrady A-1 w okolicach Włocławka (m. in. w Smólsku, Kruszynie i Ludwinowie), gdzie natrafiono na rozległe osady pierwszych rolników tzw. kultury ceramiki wstęgowej rytej z okresu 5300-5200 lat p.n.e., migrantów z terenów południowych, którzy na tereny  polskie przynieśli umiejętność uprawy ziemi, hodowli zwierząt i wyrobu naczyń ceramicznych.

Na koniec 2018 roku zainwentaryzowane w dziale były 48 714 nr katalogowych zabytków

 

       
       

 

 

Ilość wyświetleń: 2689