PRACE I MATERIAŁY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI SERIA ETNOGRAFICZNA

Strona główna » Działy » Zespół Działów Etnograficznych » PRACE I MATERIAŁY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI SERIA ETNOGRAFICZNA

Rada Programowa Wydawnictwa:

 

prof. dr hab. Åsa Ljungström (Uppsala)

prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska (Łódź)

prof. dr hab. Krzysztof Baranowski (Łódź)

prof. dr hab. Jan Święch (Kraków)

dr hab. prof. UŁ Ewa Nowina-Sroczyńska (Łódź)

dr hab. Andrzej Lech (Łódź)

dr Petr Janeček (Praga)

 

Zespół Recenzentów:

 

dr hab. Władysław Baranowski (Łódź)

dr Damian Kasprzyk (Łódź)

dr Jerzy Adamczewski (Kalisz)

dr Roman Chmełyk (Lwów)

 

Redakcja:

 

Redaktor Wydawnictwa: Ryszard Grygiel

Redaktor Serii Etnograficznej: Piotr Czepas

Sekretarz Redakcji: Barbara Chlebowska

Redaktor strony www: Joanna Borucka-Piech

 

Adres redakcji:

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

 

O wydawnictwie:

 

Seria Etnograficzna wydawnictwa pt. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” ukazuje się już od ponad sześćdziesięciu lat. Jej pierwszy numer bowiem ogłoszono drukiem w 1957 roku. Dotychczas w ramach Serii Etnograficznej ukazało się trzydzieści pięć numerów. Zostały one poświęcone prezentacji wyników badań prowadzonych na obszarze Polski, Europy a także krajów pozaeuropejskich.

Na zawartość pierwszych numerów „Prac i Materiałów...” składają się wyniki prac podjętych na obszarze Polski środkowej kierowanych przez prof. Kazimierę Zawistowicz-Adamską. W dalszych latach kilka tomów przybrało charakter monograficzny, wydano je bowiem jako pokłosie badań ujętych ramowo wokół tematu pt. „Kultura wsi Polski środkowej w procesie zmian”. Ważne miejsce w dotychczasowej historii periodyku zajmują również numery ukazujące realizację projektów badawczych pt. „Trwałość kulturowa w społecznościach lokalnych na przykładzie wybranych wsi z terenu Polski środkowej” oraz „Chełmo 2006”.

W powstanie i rozwój Serii Etnograficznej miało wkład, jako autorów oraz na polu redakcyjnym, wiele znakomitych postaci, nierzadko będących wieloletnimi pracownikami Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Poszczególne numery wydawnictwa prezentują dorobek wszystkich pokoleń pracowników Zespołu Działów Etnograficznych oraz ich współpracowników.

 

        

 

    

 

 

 

Wskazówki redakcyjne dla autorów tekstów (pdf)

 

W tekście przygotowywanego opracowania bardzo prosimy o przyjęcie następujących zasad:

 

1) Przed tytułem opracowania podajemy pełne imię (imiona) i nazwisko autora (autorów) oraz afiliację (reprezentowaną instytucję i jej komórkę organizacyjną).

2) Tekst główny artykułu zapisujemy czcionką Times New Roman wielkości 12, z odstępem 1,5 między wierszami, marginesami 2,5 cm, wcięciem akapitu 1 cm.

3) Pliki zapisujemy w formacie doc. lub docx.

4) Tekst opatrujemy przypisami wewnątrztekstowymi (oxfordzkimi).

5) Do tekstu dołączamy streszczenie w języku polskim o objętości od 500 do 1000 znaków ze spacjami (do tłumaczenia na język angielski).

6) Do tekstu dołączamy od pięciu do siedmiu słów kluczowych.

7) Do tekstu dołączamy notę autorską.

8) Materiał ilustracyjny do tekstu powinien posiadać rozdzielczość minimum 300 dpi. Do ilustracji dołączamy podpisy pod oraz ich spis w osobnym pliku w formacie doc. lub docx.

9) Objaśnienia do tekstu wykonujemy przy użyciu przypisów dolnych oznaczonych kolejnymi cyframi arabskimi, znak przypisu powinien znajdować się przed kropką kończącą zdanie.

10) W całym tekście podajemy pełne imiona i nazwiska.

11) W tekście oraz w bibliografii stosujemy łącznik nierozdzielający (dywiz) np. Kunczyńska-Iracka, 1988-1989, Warszawa-Wrocław.

12) Wyrażenia określające lata danego wieku podajemy w następującej postaci: w latach 50. XX wieku.

13) Słowa „wiek”, „rok” podajemy w pełnej wersji.

14) Daty w tekście zapisujemy w następującej postaci: 1 stycznia 1931 roku.

15) Liczby i cyfry zapisywane jednym słowem podajemy słownie np. jeden, zaś liczby wielocyfrowe zapisujemy cyframi np. 135 muzealiów.

16) Zwroty w językach obcych i wyrazy gwarowe zapisujemy kursywą bez cudzysłowu.

17) Tytuły książek oraz artykułów zapisujemy kursywą bez cudzysłowu.

18) Tytuły czasopism i wydawnictw o charakterze ciągłym (np. serii wydawniczych) podajemy w cudzysłowiu, np. „Etnografia Polski”.

19) Cytaty ujmujemy w cudzysłowy „”.

20) W przypadku cytatów zagnieżdżonych stosujemy cudzysłów ostrokątny » «.

21) Dla oznaczenia opuszczeń w cytowanych słowach używamy (...), natomiast słowa którymi cytat został uzupełniony zamieszczamy w nawiasie kwadratowym np. [przypis – A. B.].

 

Wzór przypisu w tekście

 

(Z. Bokszański 1994, s. 20)

 

Wzór bibliografii

 

Bystroń J. S., 1933, Przysłowia polskie, Warszawa.

 

Bokszański Z., 1994, Stereotypy a potoczne wyobrażenia narodów i grup etnicznych, „Kultura i społeczeństwo”, t. 38, nr 2, s. 53-67.

 

Kunczyńska-Iracka A., 1988, Rzeźba, [w :] Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa, s. 177-208.

 

Orłowski R., 1992, Z dziejów przemysłu na Lubelskiem w latach 1918-1974, [w :] Z problematyki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Lubelskiem, (red.) Z. Mitura, t. 1, Lublin, s. 101-122.

 

W przypadku dwóch lub więcej prac tego samego autora opublikowanych w tym samym roku do daty wydania zarówno w tekście, jak i w bibliografii dodajemy kolejne litery alfabetu, np. Z. Bokszański 1994a; 1994b itd.

 

W przypadku braku jednoznacznie określonego autora podajemy pierwsze słowo tytułu opracowania i trzykropek, np. Zabytki...

 

Źródła internetowe

www.maie.lodz.pl; dostęp 01. 01. 2019 roku.

 

 

Autor podpisuje oświadczenie, że nadesłany tekst jest utworem oryginalnym i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

Ilość wyświetleń: 59