INFORMACJE O PROJEKCIE

Strona główna » Unia Europejska » Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi » INFORMACJE O PROJEKCIE

„MODERNIZACJA BUDYNKÓW „B”, „D”, „E” I POMIESZCZEŃ WRAZ Z DZIEDZIŃCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI”

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Całkowity koszt realizacji: 21 702 564,00 zł  30 564 734, 00 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 17 272 300,00 zł  

Dofinansowanie: 14 681 455,00 zł

w tym UE: 14 681 455,00 zł

Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego.

Termin realizacji: 2018-2020

 

Celem strategicznym Projektu o wymiarze długofalowym jest:

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, a także efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego miasta dla osiągania korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.

Główny cel Projektu:

Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i nadanie niezbędnych funkcjonalności wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Cele szczegółowe Projektu to:

 • Realizacja niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz roboty budowalne związane z poprawą i ochroną zabytkowego obiektu na cele kulturalno-edukacyjne;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia pomieszczeń magazynu studyjnego przeznaczonych na działania edukacyjne i magazynowe oraz do działu konserwacji;
 • Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne;
 • Zagwarantowanie pełnej dostępności budynku i wieloaspektowej oferty w nim prezentowanej dla osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem;
 • Wprowadzenie nowego, wzbogaconego programu działalności kulturalno-edukacyjnej;
 • Wzrost liczby uczestników ekspozycji i imprez muzealnych w Muzeum i wzrost poziomu uczestnictwa w programie edukacji kulturowej;
 • Powstrzymanie degradacji zabytkowego budynku i jego otoczenia oraz wynikająca z tego poprawa ładu przestrzennego dzielnicy Śródmieście w Łodzi.

Kluczowymi efektami realizacji Projektu będą:

 • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – przewiduje się, że wartość docelowa wyniesie 3 395 osób w 2021 r. na zmodernizowanej infrastrukturze, 
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – szacuje się, ze wzrost ten osiągnie 3 395 osób w 2021 r.
 • Wzrost poziomu zatrudnienia w Muzeum (planowane 3 nowe miejsca pracy po zakończeniu projektu) oraz poziomu przychodów w sektorze kultury oraz turystyki kulturowej (efekt istotny z punktu widzenia całego sektora instytucji kultury);
 • W wyniku realizacji Projektu nastąpi przyrost powierzchni z przeznaczeniem na cele kulturowe o 1 863,05 m2, o 183%.

  


 

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach możliwe jej poprzez zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.pois.gov.plnieprawidlowosci

Ilość wyświetleń: 1002