Wpis archiwalny.


Poniżej znajduje się treść strony z dnia 2022-07-25 10:10:36.
 Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Ofertowanie - Zamówienia publiczne poza ustawą

Strona główna » BIP » Ofertowanie - Zamówienia publiczne poza ustawą

OFERTOWANIE 2022

 

DZS.271.3.2022

Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy na:

 

Zakup urządzenia laserowego do czyszczenia do pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji – etap III”

 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe

opis przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy

projekt umowy

 

 

DZS.271.2.2022

Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy na:

 

Zakup urządzenia laserowego do czyszczenia do pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji – etap III”

 

 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 zapytanie ofertowe

 opis przedmiotu zamówienia

 formularz ofertowy

 projekt umowy

 

 

 

 

OFERTOWANIE 2021

DZS.271.12.2021

Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r., poz. 1129) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Na: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z mapą regionu w ramach projektu„Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej

 

informacja o wyborze oferty

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

projekt umowy

oświadczenie dotyczące braku powiązań

 DZS.271.11.2021

Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r., poz. 1129) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

 

Na: „Wykonywanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego oraz kontroli bezpiecznego użytkowania dla budynków należących do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane”

 

informacja o wyborze

zapytanie ofertowe

opis przemiotu zamówienia

formularz ofertowy

projekt umowy

 

DZS.271.10.2021

Badanie sprawozdań finansowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi za lata 2021 i 2022.

Łódź, dnia 10.09.2021 r.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Plac Wolności 14

91-415 Łódź

 

osoby do kontaktu:

  1. Pani Joanna Żakowska – p.o. Zastępcy Głównego Księgowego, tel. 42 632 84 40 w.12

Szanowni Państwo,

W wykonaniu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Uchwały Nr 847/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia  7 września 2021 r. „w sprawie przyjęcia Zasad wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego”, zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi za lata 2021 i 2022.

Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami, prosimy złożyć
w zamkniętej kopercie do dnia 04.10.2021r. do godz. 10:00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Plac Wolności 14 (pok. 107 – sekretariat)

Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oferty można przekazać za pośrednictwem poczty jednak muszą one wpłynąć do Zamawiającego do dnia 04.10.2021r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu i nie podlegają zwrotowi.

Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się

z Uchwałą nr 847/21 (w załączeniu) i złożenie oferty zgodnie z jej wytycznymi.

Dyrektor Dr Dominik Kacper Płaza 

załączniki:

podpisana uchawała nr 847/21

podpisana uchwała nr 848/21

uchwała nr 847/21 z 07.09.2021 r.

zaproszenie do składania ofert

załącznik do zaproszenia

sprawozdania finansowe Muzeum znajduja sie w BIP https://www.maie.lodz.pl/pl/bip/sprawozdania-finansowe/ 

 

 

DZS.271.9.2021

Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r., poz. 1129) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

Postępowanie prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

na

Przeprowadzenie kampanii online w najpopularniejszych mediach społecznościowych.

informacja o wyborze oferty

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wzór umowy

oświadczenie

 

DZS.271.8.2021

                                                     Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r., poz. 1129) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

Postępowanie prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Na: Działania informacyjno – promocyjne dla projektu„Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja
i Potencjał Endogeniczny
Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej

 informacja o wyborze oferty/unieważnieniu cz III 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - 05.08.2021 r.

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wzór umowy

oświadczenie

 

DZS.271.7.2021

                                                     Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r., poz. 1129) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

Postępowanie prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Na: Kampanię marketingową promującą projekt „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja
i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej

Informacja o wyborze oferty 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wzór umowy

oświadczenie

 

DZS.271.6.2021

                                                     Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r., poz. 1129) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Na: Działania informacyjno – promocyjne dla projektu pn. „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” realizowanego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014 – 2020

 

informacja o wyborze oferty  

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wzór umowy

oświadczenie

 

DZS.271.4.2021

                                                     Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

Postępowanie prowadzone w opraciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Sopłecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

na: Wyprodukowanie filmu animowanego promującego historię zabytków regionu łęczyckiego, stanowiącego podstawę dlaszej kampanii marketingowej dla projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej"

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

projekt umowy

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w konkursie

 

 

DZS.271.3.2021

                                                     Zapytanie ofertowe

postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

Postępowanie prowadzone w opraciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Sopłecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

na: Wyprodukowanie filmu animowanego promującego historię zabytków regionu łęczyckiego, stanowiącego podstawę dlaszej kampanii marketingowej dla projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej"

 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 15.07.2021 r.

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - 05.07.2021 r.

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

projekt umowy

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w konkursie

OFERTOWANIE 2020

 

DZS.271.11.2020

 

                                                            Zapytanie ofertowe

prowadzone z wyłączniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznnych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: "Modernizacja infrastruktury Muzeum szansą na stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej".

 

informacja o wyborze oferty - 04.09.2020r.

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - 28.08.2020r.

zapytanie ofertowe - 27.08.2020r.

opis przedmiotu zamówienia - 27.08.2020r.

formularz ofertowy - 27.08.2020r.

projekt umowy - 27.08.2020r.

lista procesorów PassMark CPU Benchmarks- 27.08.2020r.

               

 DZS.271.10.2020

 Zapytanie ofertowe

prowadzone z wyłączniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 209 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

"Dostawy zestawu do fumigacji dla działu konserwacji i badań nad zabytkami w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi wraz z montażem i szkoleniem personelu"

 

informacja o wyborze oferty - 01.09.2020r.

zapytanie ofertowe - 24.08.2020r.

opis przedmiotu zamówienia - 24.08.2020r.

formularz ofertowy - 24.08.2020r.

projekt umowy - 24.08.2020r.

protokół przekazania - odbioru - 24.08.2020r.

 

DZS.271.9.2020

zapytanie ofertowe

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące: 

zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury Muzeum szansą na stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej”.

informacja o unieważnieniu postępowania - 27.08.2020r.

zapytanie ofertowe - 12.08.2020

projekt umowy - 12.08.2020

opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 18.08.2020r.

opis przedmiotu zamówienia - 12.08.2020

formularz ofertowy - 12.08.2020

 

 

 

DZS.271.8.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

"Dostawy urządzeń do konserwacji i badania zabytków z różnych tworzyw dla działu konserwacji i badań nad zabytkami w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi"

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 20.08.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 30.07.2020r.

Zapytanie ofertowe - 28.07.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia - 28.07.2020r.

Formularz ofertowy - 28.07.2020r.

Projekt umowy - 28.07.2020r.

Protokół przekazania - odbioru - 28.07.2020r.

DZS.271.7.2020

Zapytanie ofertowe

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

"Dostawy urządzeń do konserwacji zabytków z drewna dla działu konserwacji i badań nad zabytkami w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi"

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 20.08.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 30.07.2020r.

Zapytanie ofertowe - 28.07.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia - 28.07.2020r.

Formularz ofertowy - 28.07.2020r.

Projekt umowy -28.07.2020r.

Protokół przekazania-odbioru - 28.07.2020r.

 

 

DZS.271.6.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

"Dostawy i montażu zestawu do fumigacji dla działu konserwacji i badań nad zabytakami w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi"

 

informacja o unieważnieniu postępowania - 21.08.2020r.

opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 30.07.2020r.

opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 29.07.2020r.

Zapytanie ofertowe -28.07.2020r.

Opis przemiotu zamówienia-28.07.2020r.

Formularz ofertowy-28.07.2020r.

Projekt umowy-28.07.2020r.

Protokół przekazania - odbioru-28.07.2020r.

 

DZS.271.5.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące zadania inwestycyjnego pn.:

 

„Zakup serwerów wraz z systemem centralnego back – up danych muzealnych w Muzeum Archeologicznym
 i Etnograficznym w Łodzi”

 

 Informacja o wyborze oferty - 24.07.2020r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - 16.07.2020r.

Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia - 16.07.2020r.

Zapytanie ofertowe - 14.07.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia- 14.07.2020r.

Formularz Ofertowy-14.07.2020r.

Projekt umowy-14.07.2020r.


 

OFERTOWANIE 2019

 

Badanie sprawozdań finansowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi za rok 2019 i 2020.

Łódź, dnia  2.09.2019 r.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

plac Wolności 14

91-415 Łódź

www.maie.lodz.pl  

http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/ofertowanie-zamowienia-publiczne-poza-ustawa/

 

osoby do kontaktu:

 

  1. Pani Barbara  Świdrak – Główny Księgowy, tel. 42 632 84 40 wew. 70 barbara.swidrak@maie.lodz.pl
  2. Pani Krystyna Jelińska – Zastępca Głównego Księgowego, tel. 42 632 84 40 wew.17 lub 12

 

 Szanowni Państwo,

W wykonaniu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Uchwały Nr 1089/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z  16 sierpnia 2017 r. w sprawie „Zasad wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego”, zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi za rok 2019 i 2020.

 Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami (załączniki umieszczone w załączonym pliku), prosimy złożyć w zamkniętej kopercie do 12.09.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, plac Wolności 14 (pok. 107 – sekretariat).

Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oferty można przekazać za pośrednictwem poczty jednak muszą one wpłynąć do Zamawiającego do 12.09.2019 r. do godz. 12:00.

 Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu i nie podlegają zwrotowi.

 Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się  z Uchwałą nr 1089/17 z 16 sierpnia 2017r. (w załączeniu) i złożenie oferty zgodnie z jej wytycznymi.   

                                                                                           Dyrektor Ryszard Grygiel

załaczniki :

Uchwała nr 1089/17 z 16 sierpnia 2017

zaproszenie do składania ofert

załacznik do zaproszenia 

================================

 

OFERTOWANIE 2018 - ARCHIWALNE  

 

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

zaprasza do złożenia ofert cenowych na działania informacyjno – promocyjne  dla projektu pn. „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” realizowanego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 DZS.271.8.2018

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : plac Wolności 14, 91-415 Łódź,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia”  lub przesłać na adres mailowy muzeum@maie.lodz.pl

w terminie do dnia 08.08.2018 r.  do godz. 10:00

 

Protokół z postępowania nr 2 - wybór najkorzystniejszych ofert

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert

 

Protokół z postępowania - wybór najkorzystniejszych ofert

 

Pytania i odpowiedzi nr 2

Decyzja konserwatora 

Pytania i odpowiedzi nr 1

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo - ofertowy Załącznik 1a

Formularz cenowo - ofertowy Załącznik 1b

Formularz cenowo - ofertowy Załącznik 1c

Formularz cenowo - ofertowy Załącznik 1d

Wzór Umowy Załącznik 2a

Wzór Umowy Załącznik 2b

Wzór Umowy Załącznik 2c

Wzór Umowy Załącznik 2d

 


 

 

Łódź, dnia  06.09.2017 r.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

plac Wolności 14

91-415 Łódź

www.maie.lodz.pl  

http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/ofertowanie-zamowienia-publiczne-poza-ustawa/

 

osoby do kontaktu:

 

  1. Pani Barbara  Świdrak – Główny Księgowy, tel. 42 632 84 40 wew. 70
  2. Pani Krystyna Jelińska – Zastępca Głównego Księgowego, tel. 42 632 84 40 wew. 17 lub 12
  3. Pani Joanna Łuczywek – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji, tel. 42 632 84 40 wew. 35,

 

 

Szanowni Państwo,

 

W wykonaniu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Uchwały Nr 1089/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie „Zasad wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego”, zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi za rok 2017 i 2018.

 

Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami (załączniki umieszczone w załączonym pliku), prosimy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.09.2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, plac Wolności 14 (pok. 107 – sekretariat).

Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oferty można przekazać za pośrednictwem poczty jednak muszą one wpłyną