Wpis archiwalny.


Poniżej znajduje się treść strony z dnia 2020-07-30 12:51:25.
 Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Ofertowanie - Zamówienia publiczne poza ustawą

Strona główna » BIP » Ofertowanie - Zamówienia publiczne poza ustawą

OFERTOWANIE 2020

 

DZS.271.8.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

"Dostawy urządzeń do konserwacji i badania zabytków z różnych tworzyw dla działu konserwacji i badań nad zabytkami w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi"

Zapytanie ofertowe - 28.07.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia - 28.07.2020r.

Formularz ofertowy - 28.07.2020r.

Projekt umowy - 28.07.2020r.

Protokół przekazania - odbioru - 28.07.2020r.

DZS.271.7.2020

Zapytanie ofertowe

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

"Dostawy urządzeń do konserwacji zabytków z drewna dla działu konserwacji i badań nad zabytkami w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi"

Opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 30.07.2020r.

Zapytanie ofertowe - 28.07.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia - 28.07.2020r.

Formularz ofertowy - 28.07.2020r.

Projekt umowy -28.07.2020r.

Protokół przekazania-odbioru - 28.07.2020r.

 

 

DZS.271.6.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

"Dostawy i montażu zestawu do fumigacji dla działu konserwacji i badań nad zabytakami w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi"

opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 30.07.2020r.

opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 29.07.2020r.

Zapytanie ofertowe -28.07.2020r.

Opis przemiotu zamówienia-28.07.2020r.

Formularz ofertowy-28.07.2020r.

Projekt umowy-28.07.2020r.

Protokół przekazania - odbioru-28.07.2020r.

 

DZS.271.5.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące zadania inwestycyjnego pn.:

 

„Zakup serwerów wraz z systemem centralnego back – up danych muzealnych w Muzeum Archeologicznym
 i Etnograficznym w Łodzi”

 

 Informacja o wyborze oferty - 24.07.2020r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - 16.07.2020r.

Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia - 16.07.2020r.

Zapytanie ofertowe - 14.07.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia- 14.07.2020r.

Formularz Ofertowy-14.07.2020r.

Projekt umowy-14.07.2020r.


 

OFERTOWANIE 2019

 

Badanie sprawozdań finansowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi za rok 2019 i 2020.

Łódź, dnia  2.09.2019 r.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

plac Wolności 14

91-415 Łódź

www.maie.lodz.pl  

http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/ofertowanie-zamowienia-publiczne-poza-ustawa/

 

osoby do kontaktu:

 

 1. Pani Barbara  Świdrak – Główny Księgowy, tel. 42 632 84 40 wew. 70 barbara.swidrak@maie.lodz.pl
 2. Pani Krystyna Jelińska – Zastępca Głównego Księgowego, tel. 42 632 84 40 wew.17 lub 12

 

 Szanowni Państwo,

W wykonaniu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Uchwały Nr 1089/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z  16 sierpnia 2017 r. w sprawie „Zasad wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego”, zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi za rok 2019 i 2020.

 Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami (załączniki umieszczone w załączonym pliku), prosimy złożyć w zamkniętej kopercie do 12.09.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, plac Wolności 14 (pok. 107 – sekretariat).

Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oferty można przekazać za pośrednictwem poczty jednak muszą one wpłynąć do Zamawiającego do 12.09.2019 r. do godz. 12:00.

 Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu i nie podlegają zwrotowi.

 Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się  z Uchwałą nr 1089/17 z 16 sierpnia 2017r. (w załączeniu) i złożenie oferty zgodnie z jej wytycznymi.   

                                                                                           Dyrektor Ryszard Grygiel

załaczniki :

Uchwała nr 1089/17 z 16 sierpnia 2017

zaproszenie do składania ofert

załacznik do zaproszenia 

================================

 

OFERTOWANIE 2018 - ARCHIWALNE  

 

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

zaprasza do złożenia ofert cenowych na działania informacyjno – promocyjne  dla projektu pn. „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” realizowanego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 DZS.271.8.2018

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : plac Wolności 14, 91-415 Łódź,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia”  lub przesłać na adres mailowy muzeum@maie.lodz.pl

w terminie do dnia 08.08.2018 r.  do godz. 10:00

 

Protokół z postępowania nr 2 - wybór najkorzystniejszych ofert

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert

 

Protokół z postępowania - wybór najkorzystniejszych ofert

 

Pytania i odpowiedzi nr 2

Decyzja konserwatora 

Pytania i odpowiedzi nr 1

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo - ofertowy Załącznik 1a

Formularz cenowo - ofertowy Załącznik 1b

Formularz cenowo - ofertowy Załącznik 1c

Formularz cenowo - ofertowy Załącznik 1d

Wzór Umowy Załącznik 2a

Wzór Umowy Załącznik 2b

Wzór Umowy Załącznik 2c

Wzór Umowy Załącznik 2d

 


 

 

Łódź, dnia  06.09.2017 r.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

plac Wolności 14

91-415 Łódź

www.maie.lodz.pl  

http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/ofertowanie-zamowienia-publiczne-poza-ustawa/

 

osoby do kontaktu:

 

 1. Pani Barbara  Świdrak – Główny Księgowy, tel. 42 632 84 40 wew. 70
 2. Pani Krystyna Jelińska – Zastępca Głównego Księgowego, tel. 42 632 84 40 wew. 17 lub 12
 3. Pani Joanna Łuczywek – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji, tel. 42 632 84 40 wew. 35,

 

 

Szanowni Państwo,

 

W wykonaniu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Uchwały Nr 1089/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie „Zasad wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego”, zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi za rok 2017 i 2018.

 

Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami (załączniki umieszczone w załączonym pliku), prosimy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.09.2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, plac Wolności 14 (pok. 107 – sekretariat).

Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oferty można przekazać za pośrednictwem poczty jednak muszą one wpłynąć do Zamawiającego do dnia 18.09.2017 r. do godz. 15:00.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu i nie podlegają zwrotowi.

Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się  z Uchwałą nr 1089/17 (w załączeniu) i złożenie oferty zgodnie z jej wytycznymi.           

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                              Ryszard Grygiel, Dyrektor Muzeum

Załączniki do pobrania:

Załącznik do Zaproszenia

Uchwała


ARCHIWALNE

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 
dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

  • Szanowni Państwo,

    

   W wykonaniu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Uchwały Nr 670/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego”, zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
   za 2016 rok.

   Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami, prosimy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.09.2016r do godz. 11:00 w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Plac Wolności 14 (pok. 107 – sekretariat)

   Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oferty można przekazać za pośrednictwem poczty jednak muszą one wpłynąć do Zamawiającego do dnia 19.09.2016r do godz. 11:00 .

   Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu i nie podlegają zwrotowi.

   Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z Uchwałą nr 670/15 (w załączeniu) i złożenie oferty zgodnie z jej wytycznymi.   

    

                                                                                                             Z poważaniem

   Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

   Prof. dr hab. Ryszard Grygiel

                                                                   Załączniki do pobrania:

  •                                                                  Uchwała

 •                                                                            Załączniki do zaproszenia
Ilość wyświetleń: 22569
HISTORIA ZMIAN:
Utworzono dnia 2016-02-29 12:46:03 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 12:47:16 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 12:47:31 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 12:47:52 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:03:22 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2016-02-29 13:03:51 przez Joanna Łuczywek // Podgląd niedostępny
Zmieniono dnia 2017-09-06 11:53:55 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 11:56:07 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 11:57:08 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 14:34:02 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 14:35:50 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 14:37:45 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 14:49:37 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 14:54:08 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 14:56:07 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 15:01:36 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 15:13:19 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 15:17:04 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 15:19:43 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2017-09-06 15:21:23 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-07-31 15:02:30 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-03 08:36:09 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-06 11:10:45 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-06 11:35:47 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-09 13:35:55 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-09 13:36:53 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-10 13:00:39 przez Marta Panak // Podgląd
Zmieniono dnia 2018-08-10 13:11:30 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-09-02 12:58:25 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-09-02 15:36:33 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-09-02 16:13:43 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2019-09-02 16:18:39 przez Joanna Łuczywek // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-14 09:01:45 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-16 10:07:12 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-24 10:00:12 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-28 09:52:51 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-28 09:55:02 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-28 10:27:12 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-28 11:11:51 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-29 09:17:52 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-30 09:45:37 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-30 12:39:49 przez Agnieszka Wybór // Podgląd
Zmieniono dnia 2020-07-30 12:46:52 przez Agnieszka Wybór // Podgląd