Strona główna » O muzeum

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zapewni dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.maie.lodz.pl.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 18.12.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   18.12.2015 r.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej.

Nie wszystkie filmy opublikowane na stronie internetowej posiadają transkrypcje dla osób głuchoniemych.

Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Strona posiada udogodnienia dla osób słabowidzących, strona nie posiada transkrypcji dla osób niewidomych. Opisy wystaw na stronie www.maie.lodz.pl są zaprezentowane dla osób głuchoniemych (język migowy).

Wersja mobilna strony

Strona jest częściowo dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych (trwają pracę nad zwiększeniem responsywności strony). Muzeum nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Na stronie internetowej można korzystać, ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: dostepnosc@maie.lodz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Plac Wolności 14

91 - 415 Łódź

Tel.: 42 632 84 40 lub 42 632 97 14

e-mail: muzeum@maie.lodz.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi -  siedziba główna

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Plac Wolności 14

91 - 415 Łódź

Tel.: 42 632 84 40 lub 42 632 97 14

e-mail: muzeum@maie.lodz.pl

Wejście główne do Muzeum zlokalizowane jest od strony Placu Wolności, naprzeciwko przystanków autobusowych MPK, przy Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego.
Prowadzą do niego schody przy przedprożu zakończone zabytkowymi drzwiami. Ze względu na wagę skrzydeł drzwi, ich otwieranie może przysparzać trudności. Za drzwiami znajduje się przedsionek ze schodami, które należy pokonać aby dostać się do kasy muzealnej (po prawej stronie) oraz ekspozycji na parterze. Na ekspozycje na kolejnych poziomach można
się przemieścić schodami lub windą. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępne są wszystkie ekspozycje zlokalizowane na parterze, pierwszej i drugiej kondygnacji budynku. Na wyższe kondygnacje można dostać się przy użyciu windy zlokalizowanej w holu.

Do windy powadzi korytarz z drzwiami. Winda jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Zwiedzanie ekspozycji dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich może być utrudnione.

Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic, oraz Placu Wolności z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety dla gości umieszczone są na parterze i drugim piętrze. Toaleta na drugim piętrze znajduje się w holu pomiędzy schodami głównymi oraz windą i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, jednak wjazd wózkiem inwalidzkim może być utrudniony.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a (tylko winda posiada oznaczenia w alfabecie Braille'a) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.

 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 - Skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska”

Kwiatkówek 26 A, 99 – 100 Łęczyca

www: www.maie.lodz.pl/skansen; e-mail: skansen@maie.lodz.pl

tel.: 888 22 48 67 (biuro i kasa w godzinach otwarcia Skansenu)

     

Wejście główne do Skansenu zlokalizowane jest od strony północnej. Teren na którym zlokalizowany jest Skansen jest nierówny i trawiasty. Na terenie Skansenu  są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oddalone od Skansenu około 200 m. Istnieje również możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych. Toalety dla gości umieszczone są w budynku administracyjnym oraz wolno stojące typu toi toi . Dojście do toalet może być utrudnione ze względu na nierówne i trawiaste podłoże oraz stopnie (wejście do budynku). Wjazd do pomieszczenia wózkiem inwalidzkim może być utrudniony. Toaleta w budynku administracyjnym jest przystosowana dla osób
z  niepełnosprawnościami.

Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępne są częściowo wszystkie ekspozycje zlokalizowane na terenie Skansenu. Zwiedzanie ekspozycji dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich może być utrudnione ze względu na trawiasty i nierówny teren oraz wąskie wejścia z progami do chat  ekspozycyjnych.

W Skansenie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.         W Skansenie nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Ilość wyświetleń: 2098