Jaka jest przyszłość muzeów specjalistycznych? - sesja naukowa

Strona główna » Aktualności » Jaka jest przyszłość muzeów specjalistycznych? - sesja naukowa

JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ MUZEÓW SPECJALISTYCZNYCH?


Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi serdecznie zaprasza do dyskusji podczas jubileuszowej sesji pt. "Jaka jest przyszłość muzeów specjalistycznych?"

W ramach spotkania zaproszeni goście reprezentujący środowisko muzealników i pracowników placówek uniwersyteckich posiadający status samodzielnych pracowników naukowych wygłoszą referaty będące próbą odpowiedzi na pytanie postawione w tytule sesji.

 

18 listopada 2021 

plac Wolności 14

godz. 11.00 - 11.15 - powitanie zaproszonych gości

godz. 11.15 - 13.15 - wystąpienia uczestników spotkania

godz. 13.15 - 13.45 - przerwa kawowa

godz. 13.45 - 14.30 - dyskusja

godz. 14.30 - 15.00 - zakończenie sesji

 

Wystąpienia: 

dr hab. Jacek Górski - Muzeum Archeologiczne w Krakowie, archeolog

Prahistoria jako przyszłość. Perspektywy rozwoju muzeów archeologicznych

 

dr Damian Kasprzyk - Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego – etnolog,

Muzeum etnograficzne w XXI wieku

 

prof. dr hab. Mariusz Mielczarek - Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami/ Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi - numizmatyk

Gabinety numizmatyczne w XXI wieku

 

dr Dominik Kacper Płaza - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,

Jaka jest przyszłość muzeów specjalistycznych? Wstęp podsumowanie

 

 

Muzea są placówkami, których rozwój wciąż możemy obserwować. Jest to proces, który trwał w przeszłości, postępuje nadal i będzie przejawiał się w przyszłości. Z rozwojem tym wiąże się szereg zjawisk, od działań protomuzealnych w czasach antycznych, do współczesnych tendencji związanych z nową muzeologią. Przejawem procesu rozwoju muzeów jest powstawanie nowych placówek lub oddziałów, ich forma i działanie, a także szeroko zakrojona modernizacja już istniejących. Zagadnienie przyszłości muzeum jest polem prowadzonych dyskusji, a jej wyniki są ogłaszane drukiem na łamach licznych czasopism i publikacji.

Z zagadnieniem przyszłości placówki muzealnej wiąże się naukowy charakter jej działalności. Można zatem spróbować postawić szereg pytań związanych z polami działań prowadzonych przez muzealników. Jaki jest charakter prac naukowych w muzeach? Czy potrzebna są badania terenowe i publikacje ich rezultatów, ogłaszanie drukiem katalogów posiadanych zbiorów, opracowywanie posiadanych kolekcji, przygotowanie wystaw, wreszcie upowszechnianie naukowej wiedzy, także na poziomie specjalistycznym, zgodnej z profilem gromadzonych muzealiów? Chcemy również przyjrzeć się zagadnieniu związanemu z potrzebą zwracania się przez muzealników o wsparcie dla inicjatyw badawczych poprzez aplikowanie do programów ministerialnych lub do organizatorów placówek muzealnych. W kontekście naukowej działalności muzeum proponujemy także przyjrzenie się zapisom zawartym w obowiązujących aktach prawnych.

 

Wydarzenie 90 lat Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

              

 

Patronat medialny sprawuje TVP 3 Łódź, Radio Łódź

 

          

 

Sesja naukowa objęta honorowym patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

 

Ilość wyświetleń: 593