INFORMACJE O PROJEKCIE

Strona główna » Unia Europejska » Tum - Perła Romańskiego Szlaku Ziemi Łęczyckiej » INFORMACJE O PROJEKCIE

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, że w dniu 29.01.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.” Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z Powiatem Łęczyckim.

 Projekt otrzymał również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa kulturowego ziemi łęczyckiej. Jego uzyskanie będzie możliwe dzięki realizacji następujących celów pośrednich:

  1. Rozwój oferty turystycznej województwa łódzkiego dzięki udostępnieniu zrekonstruowanego średniowiecznego grodziska w Tumie w ramach Centralnego Łuku Turystycznego;

  2. Poprawa dostępu do dziedzictwa kulturowego związana z historią Państwa Polskiego, dzięki poprawie infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym w Tumie i Kwiatkówku;

  3. Zwiększenie ruchu turystycznego w ramach ziemi łęczyckiej dzięki odnowieniu i wydłużeniu szlaków turystycznych;

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Po stronie Powiatu Łęczyckiego:

Roboty budowlane w obrębie drogi powiatowe nr 2511E w Tumie obejmujące:

- poszerzenie ist. nawierzchni w obrębie zjazdu do skansenu z szer. 4,3 m do szer. 6,0 m (w km 0+281 - 0+451): 270 m2,

- budowa nowej warstwy ścieralnej gr. 5 cm na całej szer. jezdni w km 0+281 - 0+451: 1 022 m2,

- przebudowa ist. zjazdu w drogę wewnętrzną do skansenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 2511E (strona prawa),

- budowa zatoki parkingowej na 21 miejsc postojowych w układzie równoległym (strona lewa): 425 m2,

- budowa chodnika szer. 1,25 - 1,5 m za zatoką parkingową (strona lewa): 205 m2,

- budowa przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem (strona lewa),

- budowa chodnika szer. 3,0 m po przeciwnej stronie przejścia dla pieszych (strona prawa): 90 m2,

- budowa rowu krytego ø 400 mm pod zatoką parkingową oraz rowu krytego pod chodnikiem po stronie prawej wraz z elementami odwodnienia (studnie rewizyjne ø 1 000 mm, wpusty deszczowe ø 500 mm, osadnik z wkładem lamellowym), wlot i wylot rowu umocniony ściankami; długość rowu: 182 mb,

- budowa zatoki parkingowej na 10 miejsc postojowych w układzie skośnym (strona prawa): 130 m2,

- budowa chodnika na odcinku od bramy do archikolegiaty do wiaty przystankowej: 305 m2,

- budowa rowu krytego ø 400 mm pod chodnikiem po stronie prawej wraz z elementami odwodnienia (studnie rewizyjne ø 1 000 mm, wpusty deszczowe ø 500 mm, osadnik z wkładem lamellowym), wlot i wylot rowu umocniony ściankami; długość rowu: 66 mb,

- przebudowa nawierzchni ist. zjazdów indywidualnych do posesji na odcinku 0+989 - 1+600: 500 m2,

- remont poboczy na szerokości 0,75 m na odcinku 0+000 - 1+600: 2 000 m2,

- remont rowów na odcinku 0+000 - 1+600,

- remont nawierzchni skrzyżowań drogi powiatowej nr 2511E z drogą gminną Marynki - Tum nr 311513: 100 m2, z drogą powiatową Tum - Leśmierz nr 2510E: 100 m2,

- przebudowa ist. wiaty przystankowej: 10 m2, 45 m3.

 

Po stronie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi:

częściowa rekonstrukcja średniowiecznego grodziska w Tumie na cele turystyczne poprzez budowę wałów z budynkiem bramy wjazdowej, budowę przedpola z pomostem i fosą, zabudowę wnętrza grodziska z wieżą i studnią łącznie z zabrukowaniem nawierzchni z kamieni polnych

- wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i monitoringu związanych ze zrekonstruowanym grodziskiem

- zagospodarowanie terenu i przygotowanie szlaku turystycznego wokół grodziska ( drogi dojazdowe do grodziska, parking, kładki i pomosty łączące grodzisko z ze skansenem „Łęczycka Zagroda Chłopska”, makieta zrekonstruowanego grodziska)

- prowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną ziemi łęczyckiej

- montaż infokiosków turystycznych w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej

 

Całkowita wartość projektu: 10 654 260,00 zł    11 891 103,11 zł

Kwota dofinansowania: 7 362 700,00 zł

 

 

wizualizacje: Arta Sp. z o.o.

Ilość wyświetleń: 3161