Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego

ikona wojewodztwo lodzkie

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.maie.lodz.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Wymagania, które nie zostały spełnione:

niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej

w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych

na stronie dostępne są obrazy tekstu mające charakter nawigacyjny. Nie wszystkie obrazy tekstu zostały wyposażone w tekst alternatywny

część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).

W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o wykorzystanie bezpłatnego narzędzia OCR do odczytu treści skanu lub kontakt z koordynatorem dostępności– postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.

Powody wyłączenia:

nie ma możliwości edycji części strony ze względu na brak wsparcia technicznego (zakończenie umowy z firmą wykonującą przed wejściem w życie ustawy). Trwają pracę nad nową strona internetową, która zostanie opublikowana do końca 2023 roku

w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną

dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne

strona www.maie.lodz.pl/bip/ są systematycznie dostosowywane do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona posiada udogodnienia dla osób słabowidzących, strona nie posiada audiodeskrypcji dla osób niewidomych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

SKRÓTY KLAWIATUROWE 

Na stronach www.maie.lodz.pl/bip można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Liliana Misiak-Kuźbik dostepnosc@maie.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (42) 632 84 40 wew. 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna 

Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego